1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden, samen met de bevestiging per e-mail of ondertekende offerte van de opdrachtgever, vormen een geheel en worden door de opdrachtgever stilzwijgend aanvaard.
  1.2 Elke offerte opgesteld door Inboedel Opruiming Boboke is 30 dagen geldig. Een niet-ondertekende offerte is niet bindend voor Inboedel Opruiming Boboke en geldt, tenzij anders vermeld, niet voor toekomstige projecten.
  1.3 Elke ondertekende offerte is bindend voor de opdrachtgever. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of onderaannemers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige handelsrelaties met Inboedel Opruiming Boboke.
  1.4 In offertes van Inboedel Opruiming Boboke voor aannemingswerk wordt, tenzij een vaste prijs is overeengekomen, een prijs in regie gehanteerd, met een indicatieve richtprijs die niet bindend is.
  1.5 Betalingen in termijnen worden gedaan naargelang de voortgang van de werkzaamheden. Bij niet-betaling heeft Inboedel Opruiming Boboke het recht de werkzaamheden op te schorten.
  1.6 Inboedel Opruiming Boboke kan de in de offerte bepaalde prijs aanpassen aan veranderingen in vaste en variabele kosten. De nieuwe prijs wordt vermeld op de factuur, conform wettelijke normen.
  1.7 De indicatieve richtprijs is een schatting van de totaal verschuldigde prijs, rekening houdend met de verwachte werkuren, te verwerken materialen, op te ruimen goederen en overige kosten.
  1.8 Een samengestelde offerte verplicht Inboedel Opruiming Boboke niet om een gedeelte van de offerte uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
  1.9 Betalingskortingen zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en Inboedel Opruiming Boboke.
  1.10 Bij opruimingen is het bezemschoon opleveren van de werf inbegrepen, mits de werf droog en schoon is. Kelders, zolders, garages en schuren zijn uitgesloten. Voor een schoonmaak dient een aparte offerte te worden opgemaakt.
  1.11 Uitvoering vindt plaats op het adres van de werf, ongeacht of deze privé of commercieel is, en ongeacht of deze bewoond is.
  1.12 Citaten op de website, behalve deze algemene voorwaarden, zijn indicatief en kunnen niet als akkoord tussen partijen worden beschouwd.
  1.13 Voor elke opdracht met een facturatieprijs hoger dan €300 is een voorschot betaling van 30% vereist. Indien de opdracht niet kan doorgaan op de vooraf afgesproken datum moet men dit ten laatste 10 dagen voor deze datum melden om nog recht te hebben op de terugbetaling van de voorschot.
  1.14 Indien u een licentie van de gemeente nodig heeft voor het plaatsen van een container, verhuislift en/of parkeerborden dient u dit zelf te voorzien, tenzij anders afgesproken met Boboke.
  1.15 Wanneer er meer dan het, op de offerte ingeschatte, aantal afval containers moeten worden geleverd voor het afvoeren van materiaal komt dit ten laste van de klant.
 2. Wijzigingen aan de opdracht
  2.1 Meer- of minderwerken zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en Inboedel Opruiming Boboke. Meerwerken die de helft van de oorspronkelijke prijs overtreffen, vereisen een bijkomend voorschot van 35% van de totaalprijs.
  2.2 Onzichtbare goederen die pas zichtbaar worden na afbraakwerkzaamheden zijn niet inbegrepen in de offerte en kunnen tegen gangbare prijzen extra worden gefactureerd.
  2.3 Annulering van de opdracht binnen 10 dagen voor aanvang leidt tot een schadevergoeding van 30% van de offerteprijs (voorschot bedrag).
  2.4 In geval van faillissement of schuldsanering van de opdrachtgever, kan Inboedel Opruiming Boboke de overeenkomst ontbinden.
  2.5 Enkel de ruimtes en kamers, de staat van deze kamers en ruimtes, die tijdens het plaatsbezoek of via foto’s zijn getoond, worden in de offerte opgenomen. Indien er extra kamers of ruimtes zijn die niet vooraf zijn getoond door middel van foto’s of tijdens het plaatsbezoek, zullen de bijkomende onvoorziene werkuren en het extra onvoorzien volume in afvalcontainers resulteren in extra kosten. Deze bijkomende kosten zullen bovenop de offerteprijs komen en zijn steeds ten laste van de klant.
 3. Rol van Inboedel Opruiming Boboke
  3.1 De opdrachtgever kan Inboedel Opruiming Boboke als tussenpersoon of aannemer inschakelen.
  3.2 Als tussenpersoon bemiddelt Inboedel Opruiming Boboke in de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde aannemer, zonder zelf partij te zijn in die overeenkomst.
  3.3 Als aannemer kan Inboedel Opruiming Boboke onderaannemers inschakelen, die de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden waarborgen.
  3.4 In geval van geschillen met onderaannemers dient de opdrachtgever deze rechtstreeks aan te spreken en Inboedel Opruiming Boboke op de hoogte te stellen.
  3.5 De opdrachtgever mag geen rechtstreekse afspraken maken met onderaannemers of personeel van Inboedel Opruiming Boboke inzake prijzen of bijkomende werkzaamheden zonder schriftelijk akkoord van Inboedel Opruiming Boboke.
 4. Uitvoerings- en leveringstermijnen
  4.1 Termijnen in de offerte zijn indicatief. Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.
  4.2 Uitvoering wordt opgeschort zolang het voorschot niet is betaald.
  4.3 Bij bijkomende werken en wijzigingen aan de offerte vervallen de oorspronkelijke termijnen en wordt een nieuwe termijn vastgesteld.
  4.4 Onvoorziene situaties, zoals goederen die niet door deuropeningen passen, schorsen de voorwaarden van de offerte.
  4.5 Overmacht, zoals oorlog, staking, weersomstandigheden, enz., rechtvaardigen een verlenging van de leveringstermijn.
 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
  5.1 De opdrachtgever staat in voor de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en verstrekte gegevens.
  5.2 De opdrachtgever zorgt voor tijdige toegang tot de werf voor Inboedel Opruiming Boboke. Extra kosten door wachttijd of verplaatsing bij geen toegang zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5.3 De opdrachtgever vergoedt redelijke schade als afspraken niet worden nagekomen.
  5.4 De opdrachtgever zorgt voor aangeleverde arbeidskrachten volgens wettelijke normen.
  5.5 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opdracht, het verstrekken van onjuiste informatie of wijzigingen na de offerte.
  5.6 Niet-annulering van een afspraak binnen 24 uur leidt tot een schadevergoeding van 3 werkuren plus verplaatsingskosten.
  5.7 Voor werk dat minder dan 3 uur duurt, wordt een minimum van 3 werkuren gefactureerd.
  5.8 De opdrachtgever zorgt dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot de werf.
  5.9 Bij ontkoppeling van witgoed of afbraak van keukens, badkamers of sanitair sluit de opdrachtgever alle nutsvoorzieningen af.
 6. Eigendomsvoorbehoud & retentierecht
  6.1 Eigendom van geleverde materialen gaat over bij volledige betaling.
  6.2 Risico gaat over bij voorlopige oplevering.
  6.3 Inboedel Opruiming Boboke houdt zaken van de opdrachtgever vast tot volledige betaling.
  6.4 Tekeningen en plannen blijven eigendom van Inboedel Opruiming Boboke.
  6.5 Het in gebruik nemen van uitgevoerde werken geldt als aanvaarding.
  6.6 Eigendomsoverdracht van op te ruimen goederen gebeurt wanneer de goederen de werf verlaten.
 7. Klachten
  7.1 Klachten over geleverde materialen of uitgevoerde werken moeten binnen 8 dagen na levering of uitvoering schriftelijk worden gemeld.
  7.2 Zichtbare gebreken zijn gedekt door aanvaarding bij levering of oplevering.
  7.3 Een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.
 8. Oplevering & eindafrekening
  8.1 Inboedel Opruiming Boboke nodigt de opdrachtgever uit voor oplevering na voltooiing van de werken.
  8.2 Geconstateerde gebreken worden gemeld in het opleveringsverslag.
  8.3 De eindafrekening bevat bestede uren, geleverde materialen en overige kosten.
  8.4 Aflevering van schilderwerken is niet resultaatgericht. Bijkomende lagen verf worden als meerkost aangerekend.
 9. Betaling
  9.1 Facturen worden per e-mail bezorgd, tenzij anders afgesproken.
  9.2 Facturen zijn contant betaalbaar.
  9.3 Bij niet-betaling is een conventionele rente van 10% verschuldigd.
  9.4 Niet-betaling leidt tot een conventioneel schadebeding van 10% van het factuurbedrag.
  9.5 Betwisting van een factuur moet binnen 8 dagen per aangetekend schrijven gebeuren.
 10. Waarborgen
  10.1 Inboedel Opruiming Boboke verleent waarborg tegen constructiefouten of materiaalgebreken, onder de voorwaarden van de fabrikant.
  10.2 De waarborg is beperkt tot herstel of vervanging van defect materiaal.
  10.3 Opmerkelijke gebreken door normale slijtage, nalatigheden of onjuist gebruik zijn uitgesloten van de waarborg.
  10.4 De opdrachtgever dient aan de betalingsvoorwaarden te voldoen voor aanspraak op waarborg.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Inboedel Opruiming Boboke is niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige gegevens van de opdrachtgever.
  11.2 Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.
  11.3 Inboedel Opruiming Boboke is niet aansprakelijk voor schade door onderaannemers of derden.
  11.4 Schade aan beplantingen, leidingen, opritten, enz., door gebruik van hulpmiddelen, is uitgesloten van aansprakelijkheid.
  11.5 Inboedel Opruiming Boboke is niet aansprakelijk voor ongelukken of schade aan onbevoegde personen op de werf.
 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  12.1 Bij betwisting is de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, exclusief bevoegd. Inboedel Opruiming Boboke kan eveneens naar de Rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever stappen.
  12.2 Het Belgisch recht is van toepassing.